Deklaracja dostępności Warszawskie targowiska

Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Warszawskie targowiska(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Elementem udostępnianych na stronach Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy są mapy interaktywne. Mapy interaktywne są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (TAB, SHIFT+TAB, ENTER).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Canaletta 2, Warszawa
Biuro Rozwoju Gospodarczego, Wydział Centrów Lokalnych, Handlu i Usług

1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ulic: Canaletta, Niecała. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki na przejściach, kamienne, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja metra: Ratusz Arsenał znajduje się w odległości do ok.1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: Plac Teatralny 01 (kierunek Gocław: 111, kierunek Kierbedzia 107),

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Canaletta 2 – 10 m od budynku. Miejsce parkingowe jest przy chodniku.

W okolicy jest postój taksówek (plac Teatralny)


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się przy ulicy Canaletta, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta oraz dzwonek z oznakowaniem. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt ochrony jest na lewo od wejścia i nie posiada niskiej lady. Po prawej stronie od wejścia znajduje się punkt Obsług Klienta z niską ladą (Miejski Rzecznik Konsumentów, informacja oraz przyjmowanie wniosków). Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się na wprost wejścia. Schody prowadzą na IV piętro i do piwnicy. Na parterze za punktem informacyjnym znajdują się przejścia do pokoi biurowych bez kontroli dostępu.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne tylko w części parteru.

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarz na parterze jest wydzielony aluminiowymi drzwiami z samozamykaczem. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na wprost przy wejściu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

W budynku nie ma windy co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na lewo od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w jednostronną poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.